icon-jobs-20

סיפורי הצלחה MATLAB & Simulink

Arbe Robotics
האתגרים בתכנון ופיתוח רכב אוטונומי, שילוב סימולציית סביבה ומכ”מ באמצעות Simulink

תעשייה האווירית
עקיבה אחר רחפן וביצוע סיווג בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB

חברת HP
גילוי ברקוד בתמונות גדולות בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB